" DĚLÁME JEN TO, ČEMU DOBŘE ROZUMÍME !! "

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Uzavření a zrušení kupní smlouvy

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká okamžikem učinění objednávky kupujícím. Objednávku lze učinit pomocí elektronického obchodu (tvsatservis.webnode.cz/ ), elektronickou poštou (josefkuban@seznam.cz) nebo telefonicky (+420 775 250 105). Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Uzavře-li kupující objednávku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má podle § 53 odst.7 občanského zákoníku právo do 14 dnů od převzetí plnění odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího), za splnění těchto podmínek:

 • Kontaktovat prodávajícího telefonicky či emailem a sdělit mu skutečnost, že žádá o odstoupení od smlouvy. S touto žádostí sdělí kupující prodávajícímu číslo daňového dokladu při nákupu zboží, datum nákupu a číslo bankovního účtu vedeného v ČR pro vrácení částky.
 • Dopravit zboží na své náklady do provozovny prodávajícího a to: nepoužité, nepoškozené, včetně veškerého příslušenství, v původním nepoškozeném obalu a včetně originálu dokladu o koupi.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle §53 odst.7, Občanského zákoníku, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek bude zboží vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Ceny zboží

Ceny za objednávané zboží (ceník zboží) jsou zveřejněny na internetových stránkách prodávajícího. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím.

Dodání a převzetí zboží

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží způsobem, jaký kupující zvolil v objednávce za ceny platné v čase uzavření kupní smlouvy. Termín dodání sdělí na požádání prodávající nebo jej uvede v potvrzení objednávky.

Kupující se zavazuje odebrat na udané dodací adrese od prodávajícího objednané zboží dle odeslané objednávky a uhradit kupní cenu způsobem zvoleným v elektronické objednávce.

Dodací adresu kupující specifikuje ve své objednávce.

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

Vlastnické právo k věci přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Placení za dodané zboží

V případě, že kupující platí zboží bankovním převodem, je povinen zajistit, aby byla částka připsána na účet prodávajícího nejpozději 14. den od vystavení zálohové faktury. Po marném uplynutí této lhůty může prodávající objednávku zrušit.

V případě, že jde o zásilku s fakturovanou částkou za zboží ve výši nad 10 000,- Kč, neúčtujeme poštovné ani balné.

Informace k způsobu používání zboží

Prodejce poskytuje záruku na funkčnost, jakost zařízení a základní technickou podporu ve formě obecného manuálu v českém jazyce.

V případě, že kupujícímu nebyl předán návod k obsluze spolu s výrobkem, může písemně kontaktovat prodávajícího a vyžádat si dodatečnou kopii návodu k obsluze.

Mechanické úpravy, integrace výrobků do jiných zařízení, provoz v podmínkách které neodpovídají účelu uvedenému výrobcem, provoz s dodatečným příslušenstvím, které není výrobcem oficiálně schváleno, může být důvodem k zamítnutí případné reklamace vad na zboží.

Uplatňování reklamací

Uplatňování reklamací se řídí samostatným reklamačním řádem.

Vrácení peněz

Při vracení zboží je nejprve provedena kontrola vráceného zboží. Teprve po kontrole zboží provádíme vrácení domluvené finanční částky. Ve většině případů jsou peníze vráceny na základě dobropisu na zákazníkem uvedený účet. Vyřízení vrácení peněz trvá obvykle 7 až 10 pracovních dnů, maximálně 14 dní. Z výše uvedených důvodů není možné zasílat zboží zpět "Na dobírku", nebo očekávat okamžité proplacení na místě v hotovosti.

Ochrana osobních údajů

Prodávající provádí ochranu osobních údajů o kupujícím podle platných zákonů. Prodávající má právo prověřit pravdivost informací přijatých od kupujícího a to i prostřednictvím třetích stran. Kupující souhlasí s tím, aby jím sdělené informace byly použity ve vzájemném obchodním styku.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.(dále společně vše jen jako "osobní údaje").

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese nebo výše uvedené poštovní adrese.

 

Ostatní ustanovení

Veškeré ostatní ustanovení se řídí platnými zákony a předpisy ČR.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 1.11. 2012. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.

   

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I.
Všeobecná ustanovení
 1. Reklamační řád upravuje vztahy mezi firmou Josef Kubáň - Telekomunikační zařízení (dále jen Prodávající ) a odběratelem (dále jen Kupující ).

 2. Obchodní vztahy v tomto reklamačním řádu neupravené, se ve vztahu k podnikateli řídí platným obchodním zákoníkem, ve vztahu k nepodnikatelským subjektům (spotřebitelům) občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.

 3. Kupující je povinen nabývacím listem prokázat, že reklamované zboží zakoupil u Prodávajícího. Nabývacím listem se rozumí prodejka, paragon, faktura, dodací list, výdejka ze skladu či jiný dokument, který bez jakýchkoliv pochybností dokazuje, že Kupující reklamované zboží nabyl do svého vlastnictví od Prodávajícího.

 4. Záruční doba je uvedena na nabývacím dokladu ke zboží a začíná běžet datem vystavení tohoto dokladu. V případě nákupu spotřebitelem začíná běžet v souladu s občanským zákoníkem.

 5. Datem zahájení reklamačního řízení se míní datum fyzického přijetí reklamovaného zařízení se všemi náležitostmi v provozovně Prodávajícího.

II.
Převzetí zboží
 1. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout okamžitě po převzetí od Prodávajícího nebo od smluveného dopravce. V případě doručování smluvním dopravcem je Kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal nebo originální páska, je Kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, příp. nepřevzít zásilku jako celek.

 2. V případě, že Kupující po otevření zásilky zjistí její nekompletnost, je povinen tuto skutečnost do tří dnů písemně oznámit Prodávajícímu.

III.
Místo uplatnění reklamace
 1. Místem pro uplatnění reklamace je provozovna Prodávajícího - Josef Kubáň TV/SAT servis, 28.října 865, 79001 Jeseník, tel: +420 775250105. Reklamace je možné uplatnit pouze v provozní době, kterou vyhlašuje Prodávající.
  Provozní doba provozovny Jeseník : po-pá: 9-12 13-17 so 9-12

 2. Pokud je pro reklamované zboží určen na území České Republiky autorizovaný servis, je Kupující povinen uplatnit reklamaci přímo v tomto servisu.

 3. Kupující je povinen dopravit reklamované zboží na své náklady do místa uplatnění reklamace. Náklady na dopravu vadného zboží do provozovny prodávajícího nepovažuje firma Josef Kubáň - Telekomunikza náklady nutné dle §598 zákona č. 40/1964 Sb.

 4. Zboží zaslané k reklamaci musí splňovat tyto podmínky:

 5. nesmí vykazovat známky mechanického poškození

 6. nesmí být znečištěn

 7. musí být zasláno v obalu obvykle užívaném k balení daného typu zboží (z důvodu ochrany při přepravě)

 8. na zboží jsou přípustné pouze originální nálepky výrobce

 9. musí být dodáno včetně veškerého příslušenství

Při nesplnění některých z výše uvedených podmínek nebude zboží přijato k reklamaci a bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady.

 1. Zboží z vyřízené reklamace je zasláno Kupujícímu s novou objednávkou nebo samostatně na náklady Kupujícího. Kupující si zboží také může osobně vyzvednout v provozovně Prodávajícího.

IV.
Způsob uplatnění reklamace
 1. Na každém přepravním obalu (kartónu, balíku) musí být nalepena průvodní nálepka, která obsahuje následující údaje:

 2. výrazné označení 'REKLAMACE'

 3. obchodní jméno a adresu kupujícího

 4. adresu reklamačního oddělení prodávajícího.

Současná adresa reklamačního oddělení je Josef Kubáň TV/SAT servis, 28.října 865, 79001 JESENÍK .

Kupující je povinen před zahájením reklamačního řízení ověřit, že reklamované zboží bylo skutečně dodáno Prodávajícím. Důkazní břemeno, že zařízení bylo dodáno Prodávajícím, je vždy na straně Kupujícího.

Kupující je povinen v reklamačním protokolu uvést zejména:

 • podrobný popis závady

 • číslo nabývacího dokladu a tento dodat v kopii k reklamaci

 • požadovaný způsob řešení reklamace

 • způsob, jakým si přeje být informován o vyřízení reklamace a své kontaktní údaje.

Při nesplnění některých z výše uvedených podmínek nebude zboží přijato k reklamaci a bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady.

 1. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornou manipulací, instalováním neoriginálního softwaru, provozováním zboží v prostředí, pro které není určeno, provozováním zboží v rozporu s návodem k použití a na výrobky, u kterých byla porušena ochranná plomba, na periferie satelitních přijímačů (čtečka, LAN, RS232, USB port).

 2. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.

 3. Kupující je povinen do popisu závady uvést jakékoliv nadstandardní dohody, které učinil s pracovníky Prodávajícího. Pokud tak neučiní, nebude na tyto dohody brán zřetel.

V.
Ustanovení platné výhradně pro kupní smlouvy uzavřené dle Obchodního zákoníku
 1. Reklamace nelze uznat tehdy, pokud je produkt dodatečně opatřen nálepkami, štítky či popisky.

 2. V případě neoprávněné reklamace si Prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním.

 3. Prodávající si vyhrazuje právo řešit reklamace také dobropisem v aktuální tržní ceně, případně podle ceny alternativní náhrady.

VI.
Ustanovení platné výhradně pro kupní smlouvy uzavřené podle Občanského zákoníku (pro nepodnikatelské subjekty-spotřebitele)
 1. Záruční doba je uvedena na záručním listu (pro spotřebitele min. 24 měsíců).

 2. Pokud byla kupní smlouva uzavřena bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran (tzn.e-shop, elektronická pošta, telefon....), má zákazník právo výrobky bez udání důvodu vrátit. Lhůta pro vrácení výrobku je 14 dní a běží od data doručení. Vrácenou zásilku přijímáme za předpokladu, že zboží nebylo použito a je stále v jeho původním, neotevřeném balení.

 • Vrácené zboží zákazník posílá na vlastní náklady s originální stvrzenkou nebo fakturou, záručním listem (pokud byl vydán), společně s informací zda-li má být náhrada zboží provedena započtením hodnoty zboží do další zpracovávané objednávky nebo převodem na uvedený bankovní účet.

 • Vrácené zboží musí být pečlivě zabaleno, aby bylo chráněno proti poškození během přepravy. Balení by mělo obsahovat detailní popis výrobků: kódy (z dokladů o prodeji), celé názvy, počty kusů a zpáteční adresu. Balík musí být výrazně označen poznámkou "VRÁCENO".

 

 1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 2. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

VII.
Vrácení peněz
 1. Při vracení zboží je nejprve provedena kontrola vráceného zboží. Teprve po kontrole zboží a potvrzení dobropisu provádí Prodávající vrácení domluvené finanční částky. Ve většině případů jsou peníze vráceny na základě potvrzeného dobropisu na zákazníkem uvedený účet nebo v hotovosti na provozovnách Prodávajícího. Vyřízení vrácení peněz trvá obvykle 7 až 10 pracovních dnů, maximálně 14 dní. Z výše uvedených důvodů není možné zasílat zboží zpět "Na dobírku“.

VIII.
Závěrečná ustanovení
 1. Neoprávněné reklamace Prodávající vyřídí zamítnutím. Kupující může reklamaci znovu podat jako nezáruční a pak je povinen uhradit Prodávajícímu všechny náklady, které vznikly posuzováním, diagnostikou a řešením takové reklamace.

 2. Neoprávněnou reklamací se rozumí reklamování produktu, který nesplňuje jakoukoliv podmínku stanovenou tímto reklamačním řádem.

 3. Tento reklamační řád je platný od 1.11.2012.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu reklamačního řádu

Vyhledávání

Kontakt

Josef Kubáň TV/SAT servis Palackého 14/20
Jeseník
79001
+420 775 250 105 IČ: 478 48 618
Jsme plátci DPH.